Odstúpenie od zmluvy
Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru, ak si predávajúci splnil informačné povinnosti podľa tohto zákona, pre ostatné prípady sa uplatňuje ods. 2 alebo 3 Zákona. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.

V prípade, že využijete právo na odstúpenie od Kúpnej zmluvy, je potrebné, aby ste nás o svojom rozhodnutí informovali s využitím formulára, ktorý nájdete v dolnej časti stránky pod názvom Odstúpenie od zmluvy.

Vyplnený formulár nám následne pošlete na našu mailovú adresu info@bellababy.sk.
Adresu na vrátenie tovaru obdržíte mailom po potvrdení Odstúpenia od zmluvy Predávajúcim.

Tovar, ktorý bude vrátený bez informovania Predávajúceho vyššie uvedenou formou na sídlo firmy, nebude vybavený, nakoľko táto adresa neslúži na vrátenie tovaru /hrozí strata zásielky/.

Pri odstúpení Spotrebiteľa od Kúpnej zmluvy je Spotrebiteľ povinný zaslať alebo odovzdať zakúpený Tovar späť Predávajúcemu najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od Kúpnej zmluvy vrátane formulára. Lehota sa považuje za zachovanú, ak Spotrebiteľ zašle alebo odovzdá zakúpený Tovar Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty uvedenej v predchádzajúcej vete.

Spotrebiteľ je povinný zaslať Tovar Predávajúcemu prostredníctvom bežného poštového balíka alebo prostredníctvom kuriéra. Odporúčame použiť doporučenú alebo poistenú zásielku.
Predávajúci nepreberá zakúpený Tovar, ktorý mu bol zaslaný Spotrebiteľom prostredníctvom dobierky.
Vrátený tovar musí byť nepoužitý, nepoškodený s vnútornými identifikačnými štítkami, pripevnenými etiketam a v pôvodnom obale. Spotrebiteľ zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty zakúpeného Tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie vlastností a funkčnosti zakúpeného Tovaru.
Náklady na vrátenie zakúpeného Tovaru Predávajúcemu znáša Spotrebiteľ.
V prípade, ak Spotrebiteľ odstúpi od Kúpnej zmluvy, Predávajúci mu najneskôr v lehote 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od Kúpnej zmluvy vráti cenu tovaru, ktorú od neho prijal na základe Kúpnej zmluvy v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. Peňažná čiastka Vám bude vrátená v každom prípade až po obdržaní vráteného tovaru alebo ak preukážete spätné zaslanie tovaru.
Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy v prípade, že sa objednaný Tovar už nevyrába alebo nedodáva a v prípade zjavnej chyby v Kúpnej cene uvedenej pre Tovar na E-shope (t.j. Kúpna cena zjavne iná ako obvyklá cena obdobného tovaru).
Od Zmluvy je Predávajúci oprávnený odstúpiť aj v prípade, ak Kupujúci Tovar neprevzal do 5 pracovných dní odo dňa, keď mu vznikla povinnosť Tovar prevziať.
Právo na vrátenie tovaru nemožno uplatniť u tovarov zhotovené na prianie zákazníka – potlač, vyšívka, na tovar podľa priania zákazníka, napr. iný rozmer a povaha produktov, produkt vyrobený na zákazku podľa atypických rozmerov. Takisto späť nepríjmame kozmetiku.

Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z.
Prípadné spory medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom je možné riešiť formou alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov v zmysle Zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V takomto prípade Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom môže kontaktovať subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorým je napríklad Slovenská obchodná inšpekcia www.soi.sk/sk/Novinky-SOI.soi alebo iná oprávnená právnická osoba. Kompletný zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov vedie Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (www.mhsr.sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-iir/). Kupujúcim – spotrebiteľom odporúčame využiť na riešenie vzniknutej situácie v prvom rade kontaktný formulár na stránke Predávajúceho www.bellababy.sk resp. e-mail pred iniciovaním alternatívneho riešenia sporu.
Orgán dozoru
Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj
Pekárska 23, 917 01 Trnava 1
Odbor výkonu dozoru
tt@soi.sk http://www.soi.sk
tel. č. 033/321 25 27, 033/321 25 21, fax č. 033/321 25 23

Close Košík
Close Obľúbené
Recently Viewed Close
Close

Close
Menu
Kategórie