Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu /e-shopu/
www.bellababy.sk

Úvodné ustanovenia a vymedzenie pojmov
Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti súvisiace s nákupom Tovaru v internetovom obchode umiestnenom na internetovej stránke www.bellababy.sk (ďalej aj „E-shop“) a sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy uzavretej medzi Predávajúcim (prevádzkovateľom internetového obchodu) a Kupujúcim (ďalej len „VOP“).
Tieto VOP sú prístupné na stránke internetového obchodu v sekcii Všeobecné obchodné podmienky.
Predávajúci je internetový obchod (e-shop) www.bellababy.sk, ktorého prevádzkovateľom je spoločnosť creativa, s.r.o., so sídlom Dolný Bar 611, 930 14, Dolný Bar IČO: 54045991, DIČ: 2121588095, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č.: 50244/T, e-mail: info@bellababy.sk
Kupujúci znamená každú fyzickú osobu plne spôsobilú na právne úkony alebo právnickú osobu, od ktorej Predávajúci obdrží riadne vyplnenú Objednávku v súlade s týmito VOP na Tovar.
E-shopom je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie tovarov a služieb na diaľku prostredníctvom elektronického zariadenia.
Kúpna zmluva znamená kúpnu zmluvu uzavretú medzi Predávajúcim a Kupujúcim, na základe ktorej sa Predávajúci zaväzuje dodať Kupujúcemu objednaný Tovar do miesta určenia a Kupujúci sa zaväzuje prevziať Tovar a zaplatiť Predávajúcemu za objednaný Tovar Kúpnu cenu a cenu za prepravu. Neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy sú tieto VOP.
Obchodný zákonník znamená zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.
Zákon o ochrane osobných údajov znamená Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“); GDPR znamená Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len Nariadenie“)

Zákon o ochrane spotrebiteľa znamená zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení.

Reklamačný poriadok znamená Reklamačný poriadok pre nákup Tovaru v internetovom obchode vydaný Predávajúcim za účelom informovania Kupujúceho a Kupujúceho v postavení Spotrebiteľa o podmienkach a spôsobe uplatnenia a vybavenia reklamácie Tovaru zakúpeného v E-shope.

Kúpna cena
Ceny uvedené v e-shope sú v EUR a zahŕňajú DPH v zákonnej výške. Nie sme platcami DPH.
Ceny výrobkov neobsahujú dodacie náklady, ktoré závisia od zvoleného spôsobu platby a dopravy.
Kúpna cena je uvedená v E-shope pri Tovare v čase uskutočnenia Objednávky, v Objednávke a v potvrdení Objednávky. Takáto Kúpna cena nebude po potvrdení Objednávky Predávajúcim zmenená, a to ani v prípade, že zo strany Predávajúceho dôjde následne k úprave Kúpnej ceny, resp. ani v prípade ak bude prebiehať reklamná alebo zľavová akcia.
Predávajúci si vyhradzuje právo meniť Kúpnu cenu Tovaru a uskutočňovať reklamné a zľavové akcie na Tovar, a to v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Na Kúpne zmluvy uzavreté pred zverejnením zmeny Kúpnej ceny sa táto zmena nevzťahuje.

Zákaznícky účet
Na základe registrácie kupujúceho vykonanej v internetovom obchode môže kupujúci pristupovať do svojho zákazníckeho účtu. Zo svojho zákazníckeho účtu môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru aj sledovať Objednávky.
Pri registrácii do zákazníckeho účtu a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v zákazníckom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.
Prístup k zákazníckemu účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií nevyhnutných k prístupu do jeho zákazníckeho účtu. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie zákazníckeho účtu tretími osobami.
Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie nevyužíva, či v prípade, kedy kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy a týchto obchodných podmienok.
Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho.

Objednávanie Tovaru
Objednávky sa uskutočňujú prostredníctvom stránky www.bellababy.sk
Tovar v E-shope je riadne označený názvom a spravidla vyobrazený spoločne so slovným popisom obsahujúcim údaje o použitých materiáloch a ďalších vlastnostiach Tovaru. V prípade, ak je Tovar vyrábaný v rôznych veľkostiach a farbách, má Kupujúci možnosť si vybrať požadovanú veľkosť a farbu Tovaru pred tým, ako vloží vybraný Tovar do nákupného košíka, resp. pred tým ako uskutoční Objednávku.
Ako náhle si Kupujúci vyberie Tovar, vrátane jeho farby, veľkosti a ďalších parametrov, ak sú tieto položky voliteľné, umiestni Tovar do nákupného košíka. Takto sa Tovar prenesie do nákupného košíka a následne sa Kupujúcemu zobrazí po kliknutí na ikonu „Košík“, ktorá je umiestnená v pravom hornom rohu E-shopu.
Pre uskutočnenie Objednávky, Kupujúci sa môže registrovať za účelom vytvorenia užívateľského účtu, resp. prihlásiť sa do svojho užívateľského účtu vytvoreného pri predchádzajúcej registrácií.
V rámci procesu objednávania Tovaru má Kupujúci možnosť sa vracať k jednotlivým krokom za účelom uskutočnenia kontroly a prípadných zmien v Objednávke.
Následne si Kupujúci vyberie spôsob dopravy objednaného Tovaru, spôsob platby za Tovar a doplní svoje údaje potrebné pre vystavenie faktúry za objednaný Tovar. Vzhľadom na skutočnosť, že tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy uzavretej medzi Predávajúcim a Kupujúcim, má Kupujúci právo sa pred uskutočnením Objednávky oboznámiť s ich znením kliknutím na odkaz „Všeobecné obchodné podmienky“ a zároveň je Kupujúci povinný potvrdiť, že s nimi súhlasí.
Objednávka sa stáva pre Kupujúceho záväznou jej vyplnením a odoslaním v súlade s týmto článkom Predávajúcem.
Kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia potvrdenia Predávajúceho o prijatí Objednávky na e-mailovú adresu Kupujúceho, ktorá je uvedená v užívateľskom účte Kupujúceho. Potvrdenie Objednávky obsahuje číslo Objednávky, zhrnutie údajov uzavretej Kúpnej zmluvy.
Predávajúci je oprávnený kontaktovať Kupujúceho aj telefonicky na telefónne číslo uvedené v užívateľskom účte Kujúceho v záležitostiach týkajúcich sa alebo súvisiacich s Objednávkou a/alebo s Kúpnou zmluvou.
Ponuka Tovaru a jej zmena sú účinné momentom ich zverejnenia na Eshope. Na Kúpne zmluvy uzavreté pred zverejnením zmeny ponuky Tovaru sa táto zmena nevzťahuje.
Predávajúci nenesie zodpovednosť za údaje nesprávne uvedené Kupujúcim.

Platobné podmienky
Platba Kúpnej ceny sa uskutočňuje v mene EUR
Kúpnu cenu tovaru vrátane nákladov /preprava a spôsob platby uvedené v objednávke/ podľa kúpnej zmluvy môže Kupujúci zaplatiť nasledujúcimi spôsobmi:
– bezhotovostne prevodom na náš bankový účet vedený v ČSOB banke,
Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 811 02 Bratislava

Názov príjemcu: creativa s.r.o.
IBAN: SK9675000000004029623437
SWIFT/BIC: CEKOSKBX
Variabilný symbol: číslo objednávky
– platba kartou – v takom prípade prebieha platba cez platobnú bránu
– dobierkou v hotovosti pri prevzatí tovaru – od kuriera GLS alebo na výdajnom mieste

Pri platbe bezhotovostným prevodom na náš bankový účet, všetky potrebné údaje k platbe nájdete vo vystavenej zálohovej faktúre, ktorá bude doručená na mail Kupujúceho po preverení objednávky. Zálohová fakúra je splatná 7 dní. Pokiaľ v tejto lehote neobdržíme od Vás platbu, predávajúci má právo objednávku stornovať. Tovar zašleme hneď po obdržaní platby na hore uvedený bankový účet.
Pri platbe kartou platba prebieha cez platobnú bránu Global Payments, pričom platba sa riadi podmienkami tejto platobnej brány, ktoré sú dostupné na adrese: www.globalpayments.sk
V prípade platby kartou online je celková cena splatná do 7 dní. Tovar posielame až po obdržaní Vašej platby.
Pri platbe na dobierku Zákazník platí za objednaný tovar kuriérovi pri prevzatí tovaru v hotovosti alebo na výdajnom mieste. Cena dobierky je 1,99 eur.
Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za Tovar Celkovú cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných podľa Objednávky.

Dostupnosť objednaného tovaru
Všetok tovar ponúkaný v E-shope je dostupný skladom.
V prípade, ak tovar nie je dostupný, alebo objednávka nemôže byť z rôznych dôvodov spracovaná, bude zákazník informovaný o tejto skutočnosti e-mailom alebo telefonicky. Predávajúci je povinný zaplatenú cenu tovaru vrátiť Kupujúcemu do 15 dní od tejto skutočnosti.

Dodacie podmienky
Tovar je Predávajúcim dodávaný výhradne na území Slovenskej republiky.
Ak je tovar skladom, je expedovaný podľa kapacitných možností v čo najkratšom čase.
Doba uvedená na E-shope je len orientačná a môže sa líšiť od skutočnej doby dodania.
Dodacia lehota je medzi 3 – 10 pracovným dňom, najneskôr však do 14 – 21 pracovných dní. V prípade, že malo dôjsť k predĺženiu dodacej doby, budeme Vás informovať.
Doba doručenia Tovaru vždy závisí na jeho dostupnosti a od zvoleného spôsobu doručenia a platby.
Osobný odber nie je možný.

Tovar bude doručený na základe voľby Kupujúceho:
– osobným odberom na výdajných miestach – Packeta Slovakia s.r.o.
– cena dopravy: 3,30 EUR
– doručenie prostredníctvom dopravnej spoločnosti GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o.
– cena dopravy do 10 kg: 4,95 EUR
– cena dopravy nad 10 kg: 9,95 EUR
Cena za prepravu závisí od hmotnosti a veľkosti objednaného Tovaru, ktorú Kupujúci presne dozvie v procese objednávania pred tým, ako odošle záväznú Objednávku.
V prípade dobierky účtujeme poplatok za dobierku + 1,99 EUR.
Pri preberaní Tovaru od dopravcu je povinnosťou Kupujúceho skontrolovať neporušenosť obalu Tovaru a v prípade akéhokoľvek poškodenia túto skutočnosť bezodkladne oznámiť dopravcovi a našej firme. V prípade, že došlo k poškodeniu obalu, ktoré svedčí o neoprávnenej manipulácii a vstupu do zásielky, nie je Vašou povinnosťou Tovar od dopravcu prevziať.
Predávajúci nezodpovedá za:
Oneskorené dodanie tovaru zavinené kurierskou spoločnosťou.
Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávnymi dodacími a kontaktnými údajmi Kupujúceho.
Prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia alebo iných nepredvídateľných prekážok.

Prevod vlastníckeho práva
Vlastnícke právo prechádza z Predávajúceho na Kupujúceho momentom prevzatia veci od predávajúceho alebo dopravcu.

Náhrada škody pri neprevzatí tovaru
Predávajúci má právo na náhradu škody (podľa ust. § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka), v prípade že si kupujúci objednal tovar, ktorý nestornoval resp. neodstúpil od zmluvy a zároveň od dopravcu neprevzal tento tovar alebo po výzve predávajúceho si v prípade zvolenia osobného odberu tovar neprevzal v určenej lehote na odber. Týmto konaním kupujúci porušil svoju povinnosť, podľa ktorého je kupujúci povinný prevziať objednaný tovar.
Pri určovaní výšky náhrady škody predávajúci berie do úvahy predovšetkým dopravné náklady a s tým spojené poplatky v prípade zaslania tovaru, náklady spojené s balením, expedíciou a administráciou objednávky ako aj všetky ostatné náklady, ktoré mu vznikli s realizáciou predmetnej objednávky a zároveň má právo si účtovať i ušlý zisk.
Predávajúci má právo aj neuplatniť si právo na náhradu škody alebo si uplatniť toto právo len z časti.

Odstúpenie od zmluvy
Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru, ak si predávajúci splnil informačné povinnosti podľa tohto zákona, pre ostatné prípady sa uplatňuje ods. 2 alebo 3 Zákona. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.

V prípade, že využijete právo na odstúpenie od Kúpnej zmluvy, je potrebné, aby ste nás o svojom rozhodnutí informovali s využitím formulára, ktorý nájdete v dolnej časti stránky pod názvom Odstúpenie od zmluvy.

Vyplnený formulár nám následne pošlete na našu mailovú adresu info@bellababy.sk.

Adresu na vrátenie tovaru obdržíte mailom po potvrdení Odstúpenia od zmluvy Predávajúcim.

Tovar, ktorý bude vrátený bez informovania Predávajúceho vyššie uvedenou formou na sídlo firmy, nebude vybavený, nakoľko táto adresa neslúži na vrátenie tovaru /hrozí strata zásielky/.

Pri odstúpení Spotrebiteľa od Kúpnej zmluvy je Spotrebiteľ povinný zaslať alebo odovzdať zakúpený Tovar späť Predávajúcemu najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od Kúpnej zmluvy vrátane formulára.
Lehota sa považuje za zachovanú, ak Spotrebiteľ zašle alebo odovzdá zakúpený Tovar Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty uvedenej v predchádzajúcej vete.

Spotrebiteľ je povinný zaslať Tovar Predávajúcemu prostredníctvom bežného poštového balíka alebo prostredníctvom kuriéra. Odporúčame použiť doporučenú alebo poistenú zásielku.
Predávajúci nepreberá zakúpený Tovar, ktorý mu bol zaslaný Spotrebiteľom prostredníctvom dobierky.
Vrátený tovar musí byť nepoužitý, nepoškodený s vnútornými identifikačnými štítkami, pripevnenými etiketam a v pôvodnom obale. Spotrebiteľ zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty zakúpeného Tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie vlastností a funkčnosti zakúpeného Tovaru.
Náklady na vrátenie zakúpeného Tovaru Predávajúcemu znáša Spotrebiteľ.
V prípade, ak Spotrebiteľ odstúpi od Kúpnej zmluvy, Predávajúci mu najneskôr v lehote 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od Kúpnej zmluvy vráti cenu tovaru, ktorú od neho prijal na základe Kúpnej zmluvy v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. Peňažná čiastka Vám bude vrátená v každom prípade až po obdržaní vráteného tovaru alebo ak preukážete spätné zaslanie tovaru.
Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy v prípade, že sa objednaný Tovar už nevyrába alebo nedodáva a v prípade zjavnej chyby v Kúpnej cene uvedenej pre Tovar na E-shope (t.j. Kúpna cena zjavne iná ako obvyklá cena obdobného tovaru).
Od Zmluvy je Predávajúci oprávnený odstúpiť aj v prípade, ak Kupujúci Tovar neprevzal do 5 pracovných dní odo dňa, keď mu vznikla povinnosť Tovar prevziať.
Právo na vrátenie tovaru nemožno uplatniť u tovarov zhotovené na prianie zákazníka – potlač, vyšívka, na tovar podľa priania zákazníka, napr. iný rozmer a povaha produktov, produkt vyrobený na zákazku podľa atypických rozmerov. Takisto späť nepríjmame kozmetiku.

Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z.
Prípadné spory medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom je možné riešiť formou alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov v zmysle Zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V takomto prípade Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom môže kontaktovať subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorým je napríklad Slovenská obchodná inšpekcia www.soi.sk/sk/Novinky-SOI.soi alebo iná oprávnená právnická osoba. Kompletný zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov vedie Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (www.mhsr.sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-iir/). Kupujúcim – spotrebiteľom odporúčame využiť na riešenie vzniknutej situácie v prvom rade kontaktný formulár na stránke Predávajúceho www.bellababy.sk resp. e-mail pred iniciovaním alternatívneho riešenia sporu.
Orgán dozoru
Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj
Pekárska 23, 917 01 Trnava 1
Odbor výkonu dozoru
tt@soi.sk http://www.soi.sk
tel. č. 033/321 25 27, 033/321 25 21, fax č. 033/321 25 23

Reklamačný poriadok
Kupujúci oznámi oprávnenú reklamáciu písomne vyplnením nášho Reklamačného formulára na mailovú adresu eshopu info@bellababy.sk, napíše číslo objednávky, meno, adresu aj mobilné číslo, detailný popis reklamácie spoločne s fotografiou poškodeného tovaru zobrazujúci reklamovanej chyby.
Kupujúci bude predajcom najneskôr do 3 pracovných dní informovaný o ďalšom postupe.
Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia výrobku spotrebiteľom.

Predajca zodpovedá za všetky chyby výrobku, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim alebo ktoré sa objavia v priebehu záručnej doby. Reklamácia sa nevzťahuje na chyby spôsobené nešetrným zaobchádzaním alebo mechanickým poškodením.

O odoslaní tovaru k reklamácii nás dopredu informujte, spoločne s tovarom doporučujeme pre rýchlejšie vybavenie reklamácie doložiť doklad preukazujúci kúpe tovaru (faktúra) a vyplnený reklamačný formulár, ktorý nájdete v dolnej časti stránky pod názvom Reklamačný protokol. Adresu na doručenie reklamovaného tovaru Vám pošleme obratom mailom po nahlásení reklamácie.
Reklamácia bude vybavená v 30-dňovej lehote.

V prípade, že využijete právo na reklamáciu, je potrebné, aby ste nás o svojom rozhodnutí informovali s využitím formulára, ktorý nájdete v dolnej časti stránky pod názvom Reklamačný protokol.

Vyplnený formulár nám následne pošlete na našu mailovú adresu info@bellababy.sk.
Adresu na vrátenie tovaru obdržíte mailom po potvrdení Reklamácie Predávajúcim.

Tovar, ktorý bude vrátený bez informovania Predávajúceho vyššie uvedenou formou na sídlo firmy, nebude vybavený, nakoľko táto adresa neslúži na vrátenie a reklamáciu tovaru /hrozí strata zásielky/.

Nárok na uplatnenie záruky zaniká:
– pri poškodením tovaru pri preprave (tieto škody je nutné riešiť s dopravcom pri prevzatí)
Pri preberaní tovaru od prepravcu si prosím starostlivo skontrolujte dodaný tovar.
Zásielku, ktorá javí známky poškodenia, nepreberajte.
Keď je tovar poškodený, hoci bol obal neporušený, je potreba o tejto skutočnosti čo najskôr informovať buď prepravcu, alebo našu spoločnosť, v závislosti na druhu vami vybranej prepravy.

– Porušením ochranných pečatí a nálepiek, pokiaľ na výrobku sú.
– Neodborným zaobchádzaním.
– Tovar bol poškodený živlami.
– Ak boli prihlásené k reklamácii neskoro tzn. Výrobok, či tovar bol používaný u pri zistení vady ďalej. Nárok na reklamáciu zaniká.

Pri zistení vady tovaru neodkladajte reklamáciu.

Práva a povinnosti z vadného plnenia
Pokiaľ má prevzatý tovar nedostatky (napr. Nemá dohodnuté alebo oprávnene očakávané vlastnosti, nehodí sa k obvyklému alebo dohodnutému účelu, nie je kompletný, nezodpovedá jeho množstvo, miera, hmotnosť, alebo akosť nezodpovedá iným zákonným, zmluvným alebo i predzmluvných parametrom), jedná sa o vady tovaru, za ktoré predávajúci zodpovedá.

Kupujúci môže u predávajúceho uplatniť najneskôr do dvoch rokov od prevzatia tovaru podľa svojej požiadavky nárok na bezplatné odstránenie vady alebo na primeranú zľavu z ceny;
ak to nie povahe vady neúmerné (najmä ak nemožno vadu odstrániť bez zbytočného odkladu),
je možné uplatniť požiadavku na dodanie novej veci bez vád alebo nové komponenty bez vád, ak sa týka vada iba tejto súčasti.

Ak nie je oprava alebo výmena tovaru možná, na základe odstúpenia od zmluvy
môže kupujúci požadovať vrátenie kúpnej ceny v plnej výške.

Počas šiestich mesiacov od prevzatia tovaru sa predpokladá, že vada tovaru existovala už pri prevzatí tovaru.

Predávajúci nie je povinný nároku kupujúceho vyhovieť, ak preukáže, že kupujúci pred prevzatím o chybe tovaru vedel alebo ju sám spôsobil.

Pri veciach predávaných za nižšiu cenu alebo v akcii, predávajúci nezodpovedá za chybu,
pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

Miesto práva na výmenu má kupujúci v týchto prípadoch právo na primeranú zľavu.

Zákonné práva z vád
Predávajúci zodpovedá za vady vzniknuté po prevzatí tovaru v 24 mesačnej záručnej dobe alebo v dobe použiteľnosti uvedené v reklame, na obale tovaru alebo v pripojenom návode.

V tejto lehote môže kupujúci uplatniť reklamáciu a podľa svojej voľby požadovať u vady, ktorá znamená podstatné porušenie zmluvy (Bez ohľadu na to, ak ide o vadu odstrániteľnú či neodstrániteľnú):

• odstránenie vady dodaním nové veci bez vady alebo dodaním chýbajúce veci;
• bezplatné odstránenie vady opravou;
• primeranú zľavu z kúpnej ceny; alebo
• vrátenie kúpnej ceny na základe odstúpenia od zmluvy.

Podstatné je také porušenie zmluvy, o ktorom strana porušujúca zmluvu už pri uzatvorení zmluvy vedela alebo musela vedieť, že by druhá strana zmluvu neuzavrela, ak by toto porušenie predvídala.
U vady, ktorá znamená nepodstatné porušenie zmluvy (bez ohľadu na to, ak ide o vadu odstrániteľnú či neodstrániteľnú), má kupujúci nárok na odstránenie vady alebo primeranú zľavu z kúpnej ceny.

Ak sa vyskytol prípad odstrániteľná vada po oprave opakovane (tretia reklamácia pre rovnakú závadu alebo štvrtá pre odlišné závady) alebo má tovar väčší počet chýb (najmenej tri chyby súčasne), môže kupujúci uplatniť právo na zľavu z kúpnej ceny, výmenu tovaru alebo odstúpiť od zmluvy.

Predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté v dôsledku bežného opotrebovania alebo nedodržanie návodu na použitie.
Predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré vznikli pri PREPRAVE.

Ochrana osobných údajov a GDPR
Podľa § 19 a nasl. zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Zákon o ochrane osobných údajov“) v súlade s článkami č. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len ako „Nariadenie GDPR“)
Osobné údaje sú teda spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Kupujúci má právo byť informovaný, aké údaje o ňom predávajúci eviduje, a je oprávnený tieto údaje meniť, prípadne písomne vysloviť nesúhlas s ich spracovávaním.
Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. § 19 a nasl. Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení platných noviel a to konkrétne:
• a) právo na informácie, ktoré je plnená týmto obsahom a obchodnými podmienkami,
• b) právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby – § 21 Zákona spočíva vo Vašom práve dožadovať sa akým spôsobom a na aké účely sú Vaše údaje spracúvane, pričom túto požiadavku môžete adresovať na kontaktný e-mail.,
• c) právo na opravu osobných údajov – § 22 Zákona Vám umožňuje opraviť osobné údaje ak sú neaktuálne,
• d) právo na vymazanie osobných údajov – § 23 Zákona využijete v prípade ak nemáte záujem, aby prevádzkovateľ ďalej spracúval osobné údaje,
• e) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – § 24 Zákona uplatníte v prípade ak sa domnievate, že osobné údaje boli spracúvané v rozpore so zákonom,
• f) právo namietať spracovanie osobných údajov – § 27 Zákona,
• g) právo na prenosnosť osobných údajov,
• h) právo podať podnet na dozorný orgán vo vzťahu k spracúvaným osobným údajov.
Kupujúci môže predávajúcemu oznámiť, že chce ukončiť zasielanie obchodných oznámení, a to na elektronickú adresu získanú v súvislosti s plnením zmluvy, bez toho aby mu tým vznikli akékoľvek náklady.

Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje Kupujúceho tretej osobe, okrem zvolenej prepravnej spoločnosti ktorá zabezpečuje doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly, prípadne sprostredkovateľovi a to na základe vzájomnej zmluvy uzatvorenej podľa Zákona č. 18/2018 Z.z.
Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, prijatím vhodných technických a organizačných opatrení. Taktiež všetci zamestnanci prevádzkovateľa sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu k osobným údajom.
Prevádzkovateľ od Kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, ktoré sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky. Tieto osobné údaje sú uchovávané po dobu 10 rokov pre účely archivácie. V rámci vybavenia objednávky dochádza k spracúvaniu osobných údajov za účelom vystavenia faktúr, vystavenia skladových (dodacích) listov, zabezpečenia dopravy ako aj účtovania v účtovníctve.
Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov v e-shope na účely e-mailového marketingu, súhlasil so zasielaním e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu.
Osobné údaje pre e-mailové marketingové účely v rozsahu meno a priezvisko, e-mailová adresa sú poskytnuté na dobu piatich rokov. Tieto osobné údaje nie sú poskytované tretím stranám.
S prijatím objednávky nám udeľujete súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sú nevyhnutné na vybavenie a odoslanie objednávky.

Záverečné ustanovenia
Všetky dojednania medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak vzťah založený Kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, strany sa dohodli, že vzťah sa riadi právom Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce z všeobecne záväzných právnych predpisov.
Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú k dispozícií v sídle spoločnosti k nahliadnutiu Kupujúcim, ako aj zverejnené na internetovej stránke e-shopu www.bellababy.sk.
Znenie všeobecných obchodných podmienok môže Predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.
Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok je aj reklamačný poriadok.
Odoslaním objednávky Kupujúci si prečítal všeobecné obchodné podmienky ako aj reklamačný poriadok a s nimi súhlasí.
Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 13. 01. 2022.

Close Košík
Close Obľúbené
Recently Viewed Close
Close

Close
Menu
Kategórie